Capri

Specialistkurs för psykologer "Bildterapi och bildskapande som komplement till samtal" ägde rum hösten 2022  ges åter ht 2023.

Kursen kommer att ge orienterande teoretiska och praktiska kunskaper i hur bildterapi kan användas som komplement till samtalsbehandling I en tid när intresset och söktrycket för psykoterapi ökar behövs fler verktyg att möta patienter med olika behov. Bilder kan vara ett verktyg för att skapa en fördjupad förståelse mellan terapeut och patient i en samtalsterapi. Kursen vilar främst på psykodynamisk grund men exl på tillämpning kommer också ges för andra teoretiska inriktningar, tex KBT

Kursens syfte

Syftet med kursen är att deltagaren ska tillägna sig en övergripande teoretisk och praktisk orientering i hur man kan använda bildterapi som komplement till samtalsbehandling på psykodynamisk grund.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren

  • Kunna identifiera och förklara grundläggande begrepp och teorier kopplade till bildterapi som behandlingsmetod.
  • Ha fått en översiktlig kännedom om rådande kunskapsläge och relevant forskning i bildterapi.
  • Ha förståelse för hur skapandeprocessen kan bidra till insikt, utveckling och förändring hos en individ.
  • Ha grundläggande färdigheter i hur bildterapeutiska metoder kan användas som tillägg till terapeutiska samtal.

Kursens upplägg

Kursen innefattar sex halvdagar med undervisning på en digital plattform (Zoom) och två dagar med fysiskt möte, totalt 40 timmar lärarledd undervisning. Det fysiska undervisningstillfället blir i Existensias lokaler i Malmö.  Undervisningen på den digitala plattformen innefattar teoretiska genomgångar, övningar och diskussioner, totalt 24 timmar. Under de fysiska mötena får deltagarna praktisera de teoretiska kunskaperna i upplevelsebaserade övningar och får möjlighet att praktiskt tillämpa bildterapeutisk metodik. Under dessa dagar ges också tillfälle att redovisa och diskutera det tillämpade fallet. Deltagarna får diskutera metodik och praktiska övningar i gruppövningar. Litteratur 750 sidor.

Kursdagar

Kursen innehöll 6 kursdagar på zoom  och avslutades med 2 dagar fysiskt möte  i Malmö i Existensia lokaler. 


Innehåll
Kursen har sin teoretiska grund i psykodynamisk psykoterapi. Under kursen kommer bildterapeutisk teori att presenteras och hur den kan kombineras med psykodynamisk inriktad teori men även andra inriktningar kommer att beröras.   Olika strategier för att föra ett terapeutiskt samtal utifrån patientens bilder och bildskapande kommer att belysas liksom materialets betydelse. Bildterapeutiska interventioner vid stresstillstånd och trauma kommer att kort belysas. Praktiskt tillämpbara metoder presenteras i gruppövningar och diskuteras vid de digitala undervisningstillfällena. Vid de fysiska mötesdagarna får deltagarna praktisera bildterapeutiska metoder i processinriktade övningar och förena teoretisk kunskap med tillämpad bildterapeutisk metodik. Under kurstiden ska deltagaren planera, och om möjligt genomföra, en psykodynamisk korttidsterapi med inslag av bildterapi, som diskuteras och redovisas skriftligt.

Examination

Examinationen sker genom

  • Hemtentamen av teoretiska avsnitt
  • Att utarbeta förslag till bildterapeutisk intervention utifrån ett specifikt fall
  • Skriftlig analys av eget fall
  • Aktivt deltagande i praktiska moment och upplevelsebaserade övningar.

Deltagaren kan ges betyget godkänt, godkänt efter komplettering eller underkänt. Vid underkänt får deltagaren en ny hemtentamen. Både teori- och tillämpningsmomentet är obligatoriska, vilket innebär minst 80 % närvaro för godkänd kurs. Eventuell frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter.

Målgrupp

Kursen ges på avancerad nivå och riktar sig till legitimerade psykologer.

 

Kursansvarig

Elisabeth Engström Franzén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi M-A. Expressive Art Therapy, auktoriserad bildterapeut

 

Examinator Elisabeth Engström Franzén, Existensia, www.existensia.nu
Priset var:18000 kr exkl moms

Anmälan och info 

Elisabeth Engström Franzén, Existensia. Tel 0733-5273308.  existensia@hotmail.com senast 20/6.

 

Kurslitteratur:

Berg Frykholm A. Självbilder. Bokförlaget Bergsåker. 2008. pp 1-215

Gray Robert. Art therapy and psychotherapy.  CRC Press Inc. 2019.

Graves-Alcorn S, Kagin C. Implementing the expressive therapies continuum : a guide for clinical practice. Routledge, New York. 2017.

Grönlund E, Alm A, Hammarlund I (red). Konstnärliga terapier. Natur och Kultur, 1999.

Stern D. Forms of vitality (2010 uppl.). New York: Oxford University Press Inc.

Vetenskapliga artiklar som delas ut vid kursstart.

Referenslitteratur

Malchiodi Cathy A. Art therapy and health care. New York : Guilford Press

Schroder Deborah. Little windows into art therapy : small openings for beginning therapists. Philadelphia, PA : Jessica Kingsley : cop. 2005. 

Schaverien J, Case C. Supervision of Art Psychotherapy. A Theoretical and Practical Handbook. Taylor and Francis 2007